ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Διαβάστε τους όρους χρησης που διέπουν την λειτουργία του δικτυακού μας τόπου

Η εταιρία με την επωνυμία «Αφοί Γ. Παπαϊωάννου Ο.Ε.» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Σιγανέου αρ. 6, Άνω Πατήσια, με Α.Φ.Μ. 999055226, Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, σας καλωσορίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία παρουσίασης και ανάρτησης προσφορών και εκπτώσεων www.jalp.gr(εφεξής καλουμένης ως «Ιστοσελίδα», «jalp» ή «εμείς»), μέσω της οποίας τρίτοι προμηθευτές (εφεξής καλούμενοι «Συνδρομητές»), δύνανται να προβάλουν, αναρτούν, διαθέτουν, προωθούν και πωλούν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που εμπορεύονται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ποσότητα σε εκπτωτικές τιμές και τιμές προσφορών.

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και των Συνδρομητών, αλλά και των επισκεπτών, χρηστών ή και μελών της (εφεξής καλούμενοι «Χρήστες»), ρυθμίζουν την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και επέχουν θέση πληροφόρησης, σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με την περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας ή με την χρήση των οποιωνδήποτε παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται ή την πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω αυτής, οι Συνδρομητές και οι Χρήστες δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν ρητά και κατηγορηματικά να συμμορφωθούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις επιμέρους προϋποθέσεις, όπως αυτές τίθενται κατά την χρονική στιγμή της χρήσης της Ιστοσελίδας, ενώ παράλληλα τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχονται τους παρακάτω αναφερόμενους περιορισμούς και αποποιήσεις ευθυνών, όπως ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ότι συναινούν σε ότι χρειάζεται συναίνεση με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους ακόλουθους όρους οι Συνδρομητές και οι Χρήστες οφείλουν να μην κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Δικαίωμα τροποποίησης όρων χρήσης και λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των Συνδρομητών και των Χρηστών της. Τέτοιες μεταβολές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους παρόντες Όρους και τις ειδικότερες προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους σε αυτή. Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν τακτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, όπως αυτές τίθενται και εξειδικεύονται κάθε φορά και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, κατόπιν οποιασδήποτε μεταβολής, τροποποίησης, προσθήκης ή/και διαγραφής θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Συνδρομητών και των Χρηστών της, να καταγγέλλει, αλλάζει, αναστέλλει ή διακόπτει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, παρουσίασης ή περιγραφής των παρεχόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαιώματα Εταιρείας

Η Εταιρεία, χωρίς κανέναν περιορισμό, δικαιούται, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια, άμεσα ή ανά πάσα στιγμή (εν όλω ή εν μέρει) αναιτιολόγητα, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των Συνδρομητών και των Χρηστών της και χωρίς τήρηση προθεσμίας προμήνυσης να προβεί στα εξής: α) καταγγελία, αλλαγή, διακοπή ή/και αναστολή της Ιστοσελίδας ή/και οποιασδήποτε επιμέρους λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, παρουσίασης ή περιγραφής των παρεχόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών, β) διακοπή ή/και αναστολή της χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιώνπου προσφέρονται μέσω αυτής, γ) διακοπή ή/και αναστολή οιασδήποτε ανάρτησης, προβολής, προώθησης και διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών των Συνδρομητών, δ) διακοπή ή/και αναστολή οιασδήποτε ανάρτησης σχολίων στην Ιστοσελίδα εκ μέρους των Συνδρομητών και των Χρηστών, ε) παύση των παρόντων Όρων Χρήσης, στ) να αρνηθεί αναιτιολόγητα σε οιονδήποτε Συνδρομητή την ανάρτηση, προώθηση, δημοσίευση προσφοράς του, ζ) απενεργοποίηση ή/και διαγραφή οποιουδήποτε Λογαριασμού Συνδρομητή, η) προσαρμογή, άρνηση ή διαγραφή σχολίων Χρηστών σχετικά με τα δημοσιευμένα στην Ιστοσελίδα προϊόντα ή/και υπηρεσίες των Συνδρομητών κατά την διακριτική της ευχέρεια και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών, θ) απαγόρευση της χρήσης της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε Συνδρομητή και Χρήστη άμεσα ενδεικτικά εάν: i. αθετήσει με οποιονδήποτε τρόπο τους παρόντες Όρους ή/και την Πολιτική Απορρήτου, ii. η Εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι έχει ή ότι μπορεί να έχει αθετήσει ή ότι θα αθετήσει τους παρόντες όρους ή/και την Πολιτική Απορρήτου, iii. η Εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να έχει διαπράξει ή να διαπράττει απάτη ή άλλο αξιόποινο αδίκημα εναντίον της ή εναντίον οποιουδήποτε φυσικού προσώπου κά.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Οι Συνδρομητές έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να υπαναχωρήσουν από την εξ αποστάσεως σύμβαση αναιτιολογήτως εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της συμβάσεως, χωρίς να αναφέρουν τους λόγους της απόφασής τους και χωρίς επιβάρυνση, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του Ν. 2251/1994. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πραγματοποιείται με δήλωση των Συνδρομητών προς την Εταιρεία, η οποία θα υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  info@jalp.gr, είτε εγγράφως στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Σιγανέου αρ. 6, Άνω Πατήσια τκ. 11142), επί αποδείξει παραλαβής της υπαναχώρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδρομητή.

Κατόπιν αυτού, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο Συνδρομητής δεν έχει προβεί σε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία, κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως με αυτόν υποχρεούται να επιστρέψει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Συνδρομητή τα χρήματα που αντιστοιχούν στο ποσό που έχει αυτός καταβάλει, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο Συνδρομητής χρησιμοποίησε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ Εταιρείας και Συνδρομητή.

Μετά την παρέλευση της δεκατετραήμερης (14ήμερης) προθεσμίας υπαναχώρησης, η Εταιρεία δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση έναντι του Συνδρομητή εκ της ανωτέρω αιτίας, ο οποίος δεν δύναται να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού που έχει ήδη καταβάλλει.

Τρόποι Πληρωμής – Ασφάλεια Συναλλαγών

Οι συναλλαγές πληρωμών των Συνδρομών δύνανται να πραγματοποιούνται: α) με την κατάθεση του ποσού συνδρομής σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον Συνδρομητή, και β) με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας (MasterCard-Visa) εκδόσεως οιασδήποτε τράπεζας (ημεδαπής και αλλοδαπής) υπό την προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης της κάρτας. Η χορήγηση της σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης χρέωσης της κάρτας πληρωμών από τον Συνδρομητή πραγματοποιείται διά της παροχής ειδικών στοιχείων ασφαλείας της κάρτας ή/και της παροχής στοιχείων ταυτότητας του Συνδρομητή.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της κάρτας πληρωμών, ιδίως σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας ή χρήσης της από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ούτε σε περίπτωση χορήγησης λανθασμένων στοιχείων εκ μέρους του Συνδρομητή.

Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών του Συνδρομητή. Οι συναλλαγές πληρωμών που πραγματοποιούν οι Συνδρομητές μέσω της Ιστοσελίδας διεκπεραιώνονται μέσω ασφαλούς πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών της Viva Payment Services SA και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφάλειας αυτής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια συναλλαγών και το απόρρητο των πληροφοριών που σχετίζονται με τις συναλλαγές και τα προσωπικά στοιχεία των Συνδρομητών.

Σε περίπτωση απόρριψης για οιονδήποτε λόγο συναλλαγής πληρωμής από την τράπεζα/οργανισμό έκδοσης της κάρτας (λχ υπέρβαση πιστωτικού ορίου, μη επαρκές υπόλοιπο σε συνδεδεμένο λογαριασμό, υπόνοια περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης της κάρτας), δεν πραγματοποιείται η καταβολής της συνδρομής από τον Συνδρομητή και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει προς τούτο. Η Εταιρεία, επίσης, ουδόλως ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης συναλλαγών πληρωμής για λόγους που οφείλονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες της πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών [πχ αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software)].

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες (links, hyperlinks, banners)

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) άλλων ιστοσελίδων. Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών από τους διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων, δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή άλλο υλικό διαθέσιμο από αυτές και δεν ενστερνίζεται, αποδέχεται και δεν ευθύνεται για τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των ως άνω αναφερόμενων συνδέσμων.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες συμφωνούν ρητά και κατηγορηματικά ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση ακόμη και σε περίπτωση αμελείας, για βλάβη ή ζημία οποιασδήποτε μορφής προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες περιηγούνται οι Συνδρομητές και οι Χρήστες με δική τους πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων. Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί με την χρήση υλικού, συμπεριλαμβανομένου και των λογισμικών, που διατίθενται από ιστοσελίδες, εκτός αν εμπιστεύεστε τον ιδιοκτήτη ή και τον διαχειριστή-συντηρητή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία κατά την επίσκεψη και χρήση των συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες οφείλεται να απευθύνεστε απευθείας στις άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και του περιεχομένου αυτών.

Cookies

Τα «cookies» συνιστούν μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, κάνοντας έτσι την μελλοντική περιήγησή του στους ίδιους διαδικτυακούς τόπους πιο εύκολη και πιο γρήγορη. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης για τη διευκόλυνση πρόσβασης των Συνδρομητών και των Χρηστών, για στατιστικούς λόγους και για να επισημαίνονται οι σελίδες που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, αλλά και για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Σημειώνεται ότι έχετε τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος περιήγησής σας (browser) να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να επιλέξετε να ενημερώνεστε πριν την αποδοχή τους.

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies, ώστε να διευκολύνει την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα. Για παράδειγμα τα cookiesμπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διευκόλυνσή σας κατά την είσοδο σε προστατευμένες περιοχές της Ιστοσελίδας ή για να θυμούνται τις επιλογής τους οι Συνδρομητές και οι Χρήστες. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή των cookiesστο πρόγραμμα περιήγησης (webbrowser), μερικά χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμα. Η ενεργοποίησή τους είναι απολύτως απαραίτητη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Συνδρομητών και των Χρηστών και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον εκάστοτε υπολογιστή.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα για να προστατέψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα από ακούσια αποκάλυψη και παρείσδυση από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ωστόσο ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άνευ αδείας πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση. Οι χρήστες αναγνωρίζουν τον κίνδυνο αυτό όταν περιηγούνται ή κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

Newsletter

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες έχουν δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του Newsletter της υπηρεσίας jalp.gr και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη υπηρεσία και πατώντας στην επιλογή στο Newsletterή ενναλακτικά μπορούν να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@jalp.gr.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την ασφάλεια της Ιστοσελίδας και την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε αποστείλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@jalp.gr.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων των Χρηστών, τα αρχεία, τα κείμενα, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας, το λογισμικό, οι ήχοι, η μουσική, οι φωτογραφίες, οι εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), τα σχέδια, τα βίντεο, τα γραφικά, τα προγράμματα, οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό ή μη υλικό καθώς και εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κά που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι δικαίωμα αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συνεργατών της, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, και προστατεύονται από τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διεθνείς συμβάσεις.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, αντιγράφουν, τροποποιούν, λαμβάνουν, «φορτώνουν», επαναδημοσιεύουν, εξάγουν, αναρτούν, αναπαράγουν, μεταδίδουν, εντάσσουν, διανέμουν, πωλούν, προωθούν, διαφημίζουν, επικοινωνούν, δημιουργούν συνδέσμους προς, εκμεταλλεύονται ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτουν ολικά ή μερικά τα παραπάνω καθ’ οιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια από την Εταιρεία ή τον εκάστοτε δικαιούχο. Η χρήση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σημάτων της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

Άδεια χρήσης και πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η Εταιρείαπαραχωρεί στους Συνδρομητές και τους Χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, που εξαντλείται στην επικοινωνία με αυτήν, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα μεταπώλησης της ανωτέρω αδείας. Σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της Ιστοσελίδας θα διακόπτεται η χρήση ή και η πρόσβαση σε αυτήν.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη οποιωνδήποτε ζημιών, ως αναφέρονται ενδεικτικώς κατωτέρω, προκύψουν από την περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας, την οποία επισκέπτονται με δική τους πρωτοβουλία και με γνώση ότι το Διαδίκτυο δεν αποτελεί ασφαλές περιβάλλον. Η Εταιρεία, παρότι καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων και χρησιμοποιεί τα απαραίτητα λογισμικά κατά των ιών, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα δεν θα περιέχει σφάλματα ή ότι οι λειτουργία της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από ιούς.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ρητά ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας:

1) Για τα όποια λάθη ή παραλείψεις στην Ιστοσελίδα ή στις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω αυτής.

2) Για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική, επακόλουθη, πραγματική, ειδική, ή οποιαδήποτε άλλη) που απορρέει από τη διαθεσιμότητα ή μη και χρήση ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή απορρέει από την παροχή ή ανεπάρκεια παροχής και πρόσβαση ή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες και πληροφορίες αυτής ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παραλείψεις του περιεχόμενου αυτής και αν ακόμα η Εταιρεία έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη πιθανότητας τέτοιας βλάβης.

3) Για οποιασδήποτε μορφής βλάβες ή ζημίες προκύψουν από την εκούσια από μέρους των Συνδρομητών και των Χρηστών δημοσίευση πάσης φύσεως προσωπικών τους δεδομένων, για τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη, ακόμα και σε περίπτωση κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να διασφαλίζουν με τη χρήση αντι-υικού (antivirus) και άλλων ενδεδειγμένων λογισμικών την μη προσβολή ή καταστροφή αυτών σε περίπτωση προσβολή και την εν γένει προστασία του προσωπικού τους υπολογιστή και των αποθηκευμένων σε αυτόν αρχείων από «ιούς» και οποιασδήποτε μορφής καταστρεπτικά προγράμματα-εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση οι Συνδρομητές και οι Χρήστες επιβαρύνονται με το σύνολο των δαπανών που θα τυχόν θα προκύψουν από την προσβολή από «ιούς» ή άλλα καταστρεπτικά προγράμματα-εφαρμογές για την συντήρηση, επισκευή και επιδιόρθωση του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή και των συστημάτων και λογισμικών αυτού.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες ρητά συμφωνούν με τους παρόντες όρους ότι σε περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρείας από την χρήση της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε αγωγή ή αξίωση δικαστική, εξωδικαστική, διοικητική ή άλλης φύσεως απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση των Συνδρομητών και των Χρηστών ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνουν οι ίδιοι την υποχρέωση αφενός να παρέμβουν στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσουν την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ως άνω ενέργεια των Συνδρομητών και των Χρηστών προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβή, λανθασμένη ή έλλειψη πληρότητας της περιγραφής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, των πληροφοριών προσφορών και εκπτώσεων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ευθύνη για τα οποία έχουν αποκλειστικά οι Συνδρομητές.Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι των Χρηστών σε περίπτωση που εκάστοτε Συνδρομητής, μετά την ανάρτηση της προσφοράς, παύσει την επιχειρηματική του δραστηριότητά ή μεταβάλει τον καταστατικό του σκοπό, τεθεί υπό εκκαθάριση, πτωχεύσει ή παύσει τις πληρωμές του, ή τεθεί υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο καθεστώς με ισοδύναμα έννομα αποτελέσματα.Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη προσήκουσα ή/και εμπρόθεσμη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους των Συνδρομητών προς τους Χρήστες, και εν γένει, για τη μη τήρηση οιασδήποτε υποχρέωσης των Συνδρομητών έναντι αυτών ή/και οιοδήποτε τρίτου, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, οι οποίες παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου δύναται να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση και μετάφραση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν δικαιώματα από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, η ελληνική εκδοχή του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύει, υπερισχύει και είναι οριστική. Η ελληνική εκδοχή διατίθεται στην Ιστοσελίδα, αρκεί οι Χρήστες και οι Συνδρομητές να επιλέξουν την ελληνική γλώσσα ή μπορεί να τους αποσταλλεί μετά από γραπτό τους αίτημα προς την Εταιρεία στο info@jalp.gr .

Αποποίηση Εγγυήσεων

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών αυτής θα είναι ισάξια των προσδοκιών σας ή ότι θα είναι αδιάκοπη, χρονικά, σε θέματα ασφάλειας ή άνευ σφαλμάτων ή λαθών, ούτε εγγυάται το αποτέλεσμα από την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ή την ακρίβεια και αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών μέσω αυτής ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Η Εταιρεία σας επισημαίνει ότι οι διακινούμενες μέσω του Διαδικτύου πάσης φύσεως πληροφορίες είναι ασφαλείς μόνο σε ορισμένο βαθμό, παρά τις προσπάθειές μας για όσο το δυνατόν πληρέστατη προστασία αυτών και ότι υφίσταται το ενδεχόμενο υποκλοπής. Σε περίπτωση υποκλοπής των διακινούμενων πληροφοριών μέσω της Ιστοσελίδας οι συνδρομητές, επισκέπτες, χρήστες και τα μέλη αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη από οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες κατανοούν ότι όλο το υλικό που αποκτάται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της περιήγησης στην Ιστοσελίδα αποκτάται με δική τους πρωτοβουλία και ότι οι ίδιοι είναι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν συμβεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή ζημία σε δεδομένα που προέρχονται από την απόκτηση υλικού μέσω της Ιστοσελίδας. Εκτός αν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά, η Εταιρεία διαθέτει το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «ΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ» και «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις, ρητές, σιωπηρές ή συνεπαγόμενες, στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των σιωπηρών εγγυήσεων της εμπορικότητας, της μη προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Επίσης, δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των Συνδρομητών και των Χρηστών θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά και προγράμματα-εφαρμογές ή ότι η Ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά που παρέχονται μέσω αυτήν θα είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Αποζημίωση

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες συμφωνούν ότι με δική τους επιβάρυνση θα αποζημιώσουν, υπερασπίσουν και διατηρήσουν αζημίωτη την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τους διευθυντές, πράκτορες, συνδεδεμένες εταιρείες, συνεργάτες, διανομείς και δικαιοδόχους κά από οποιονδήποτε δικαιοδοτική κρίση, απώλειες, ελλείψεις, υποχρεώσεις αποζημιώσεων, ζημίες, κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων) που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δικαστική αξίωση από παράβαση εκ μέρους τους των παρόντων Όρων Χρήσης ή σε σχέση με την χρήση της Ιστοσελίδας από αυτούς ή οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας συσχετίζεται με αυτήν.

Διαμεσολάβηση

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, οι Συνδρομητές και οι Χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαιτήσει να υποβληθούν οποιεσδήποτε διαμάχες προκύψουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας, τους Όρους Χρήσης και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης (Ν. 3898/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή ή αλλαγή τους και τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας, των Συνδρομητών και των Χρηστών διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ειδικότερα, αναφορικά με την προώθηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Συνδρομητή και Χρήστη οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του Καταναλωτή (Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Για οποιαδήποτε μελλοντική διαφορά ή απαίτηση που απορρέει από τους Όρους Χρήσης, την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες συμφωνούν, ακόμα και αν ορίζεται διαφορετικά, ότι κάθε διαφορά ή απαίτηση που απορρέει από την χρήση της Ιστοσελίδας, τους παρόντες Όρους και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να συμπληρωθεί εντός ενός (1) έτους μετά από την δημιουργία της σχετικής διαφοράς ή απαίτησης, διαφορετικά θα παραγράφεται.

Παραίτηση ή Άκυρη διάταξη όρων

Η παραίτηση οποιουδήποτε από τα δύο μέρη από δικαίωμα ή παραβίαση δικαιώματος των Όρων Χρήσης καθώς και της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν αποτελεί και παραίτηση από κάθε επακόλουθο δικαίωμα ή παραβίαση δικαιώματος.

Σε περίπτωση που ορισμένη διάταξη των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου κριθεί άκυρη, ή μη εφαρμόσιμη, ή μη δευσμευτική από αρμόδιο δικαστήριο, δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα του συνόλου των Όρων Χρήσης καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου, από τα οποία οι Χρήστες και οι Συνδρομητές εξακολουθούν να δεσμεύονται.

Επιφύλαξη δικαιώματος

Επιφυλάσσεται κάθε δικαίωμα που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

Shopping Basket